NAD ادعاهای تبلیغاتی کلگیت را ارزیابی می کند

بخش ملی تبلیغات (NAD) برنامه های ملی BBB تعیین کرده است که شرکت Colgate-Palmolive از ادعاهای تبلیغاتی مبنی بر اینکه خمیردندان Optic White Renewal White “دارای قدرت سفید کننده بی سابقه ای است” ، “حاوی 3٪ پراکسید هیدروژن” است ، و “بیشترین پراکسید هیدروژن موجود در یک خمیر دندان سفید کننده. ” با این حال ، NAD توصیه کرد که Colgate ادعا کند که محصول “10 سال لکه های زرد را از بین می برد” را متوقف کند. کلگیت از این توصیه تجدیدنظر خواهد کرد.

ادعاهای مورد بحث ، که در وب سایت ها ، تبلیغات تلویزیونی و بسته بندی محصولات ظاهر می شد ، توسط شرکت Procter and Gamble (P&G) ، تولید کننده رقیب خمیردندان ، مورد اعتراض قرار گرفت.

در حمایت از ادعای خود مبنی بر اینکه Optic White Renewal “10 سال لکه های زرد را از بین می برد” ، تبلیغ کننده به سه مطالعه که مورد حمایت مالی آن بود ، اعتماد کرد. از بین این سه ، NAD تشخیص داد که مطالعه بالینی تبلیغات دهنده 2018 ، که به دنبال اندازه گیری اثر Optic White Renewal در از بین بردن لکه های دندان است ، یک اندازه گیری قابل اعتماد برای کاهش رنگ آمیزی دندان زرد است و مطالعه دوم شامل موارد لازم قابلیت اطمینان. با این حال ، NAD نگرانی هایی در مورد این واقعیت داشت که ، Colgate هنگام تدوین ادعای خود ، نتوانست نتایج کنترل منفی را در نظر بگیرد.

NAD دریافت که حسابداری برای کنترل منجر به ادعایی می شود که نتایج بهتری را که مصرف کنندگان می توانند از محصول در استفاده های واقعی داشته باشند منعکس می کند.

علاوه بر این ، NAD در مورد یکی دیگر از مطالعات Colgate که به دنبال تعیین میزان زردی دندان مربوط به سن است ، نگرانی داشت. به عنوان چکیده ، این مطالعه نتیجه گرفت که هر واحد YIO با 1.1 سال زردی ارتباط دارد. با این حال ، NAD قادر به ارزیابی قابلیت اطمینان تبدیل این مطالعه برای اندازه گیری YIO به “سال رنگ آمیزی زرد” نبود ، و در نتیجه نمی تواند به عنوان حمایت از ادعای “10 سال” خود ، به تبدیل نتایج مطالعات بالینی کلگیت اعتماد کند. بر این اساس ، NAD توصیه کرد که ادعای تبلیغ دهنده مبنی بر اینکه Optic White Renewal “10 سال لکه های زرد را از بین می برد” متوقف شود.

کالگیت در بیانیه تبلیغات خود اظهار داشت که با توصیه NAD در رابطه با ادعای “10 سال لکه های زرد را از بین می برد” از کلگیت “کاملاً مخالف است” و آن بخش از تصمیم را تجدیدنظر می کند. چنین درخواست هایی به شورای ملی بازبینی تبلیغات ، نهاد حقیقت در تبلیغ در سطح تجدیدنظر برنامه های ملی BBB ، داده می شود.

کلیه تصمیمات پرونده BBB برنامه های ملی را می توان در کتابخانه تصمیم گیری پرونده یافت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>