Innospec قیمت ها را افزایش می دهد – HAPPI

تأثیرات ویژه محصولات فروخته شده به بازارهای مراقبت شخصی ، مراقبت در منزل و صنعت را منتقل کنید.

تام برانا ، مدیر تحریریه03.01.21

به دلیل افزایش بی وقفه هزینه مواد اولیه ، بسته بندی و حمل و نقل ، Innospec Performance Chemicals قیمت محصولات ویژه خود را که به بازارهای مراقبت شخصی ، مراقبت در منزل و صنایع فروخته می شود ، افزایش می دهد. این حرکت از 15 مارس موثر است.

رابرت گریفیتس ، توسعه جهانی تجارت جهانی VP ، توضیح داد: “همه تلاش برای کنترل و جذب این افزایش ها است ؛ اما سطح و دامنه افزایش هزینه ها مستلزم تنظیم قیمت ها در این زمان است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>