GC3 رهنمودهای نظارتی را برای فرمول های مراقبت شخصی منتشر می کند

گزینه های شیمیایی سیلیکون را در محصولات آرایشی و زیبایی برجسته می کند.

ملیسا میزل ، سردبیر همیار05.06.21

GC3 جدیدترین سند معیارهای نوآوری مشارکتی خود را تحت عنوان “مشخصات شیمی سبز جایگزین شیمی سیلیکون برای محصولات آرایشی و بهداشتی” منتشر می کند.

این محرک توسط مقامات نظارتی و بازار اخیر برای محدود کردن استفاده از برخی از مواد شیمیایی سیلیکون ایجاد شده است ، این سند عضو GC3 ساخته شده است که با بیان معیارهای روشنی برای گزینه های مناسب برای تأمین تقاضای بازار ، نوآوری را تحریک می کند. این ادامه کار منحصر به فرد GC3 در زمینه نوآوری مشارکتی است که تمام عناصر زنجیره ارزش را درگیر می کند تا از طریق اقدامات بازار ، گزینه های شیمی ایمن تر و پایدارتری را ایجاد کند. چهارده شرکت عضو به نمایندگی از تولیدکنندگان مواد شیمیایی ، تولید کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و مراقبت های شخصی و بخش خدمات زیست محیطی مشارکت داشتند.

این سند مشخصات جدید به تهیه کنندگان کمک می کند تا اولویت های تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و بهداشتی را برای گزینه های شیمی سیلیکون درک کنند. بررسی GC3 از این تولیدکنندگان در طول پروژه ، چنین گزینه هایی را بسیار اولویت بندی کرده است. تأمین کنندگان همچنین می توانند کاربردها و عملکردهای فعلی شیمی سیلیکون را شناسایی کرده و از استراتژی های آزمایش برای ارزیابی تأثیرات ایمنی و زیست محیطی این گزینه ها مطلع سازند.

GC3 به اشتراک گذاری این سند بین تأمین کنندگان و تولیدکنندگان محصول را تشویق می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>