واکر قیمت سیلیکون را افزایش می دهد – HAPPI

با حمل و نقل آوریل از 10-20٪ موثر است.

تام برانا ، مدیر تحریریه03.10.21

Wacker قیمت کل محصولات سیلیکون خود را افزایش می دهد. افزایش قیمت بین 10-20 vary متفاوت است و همانطور که قرارداد مشتری اجازه می دهد برای مواد حمل شده از آوریل به بعد موثر خواهد بود. درخواستهای حجم اضافی خارج از محدوده مورد توافق نیز منوط به تنظیم قیمت جدید هستند. به گفته واکر ، این اقدام با افزایش هزینه های مواد اولیه استراتژیک ، افزایش هزینه های مواد پشتیبانی و بسته بندی و اقدامات گسترده همه گیر تاج به منظور بهبود خدمات ، ضروری بوده است.

نمونه کارهای کامل سیلیکون های واکر ، شامل مایعات سیلیکونی ، امولسیون های سیلیکون ، لاستیک سیلیکون ، رزین های سیلیکون ، سیلان ها ، پلیمرهای خاتمه شده با سیلان و سیلیس پیروژنیک HDK ، منوط به تعدیل قیمت است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>