محصول موضعی با Macqui Berry ثبت شده است

شرکت مستقر در بروکلین ، این محصول پوستی را به ثبت رسانده است.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر05.27.21

شماره ثبت اختراع ایالات متحده 10،993،897 B2 (ماریوس موراریو) ؛ Tracie Martyn International ، Brooklyn ، NY ، یک فرمولاسیون موضعی را به ثبت رسانده است که شامل: توت ماکوی ، عصاره توت ماکی یا یک نمک آن از نظر پوستی قابل قبول است که حاوی مقدار موثر یک یا چند آنتی اکسیدان ، یک تثبیت کننده و یک القا کننده گلوتاتیون داخل سلولی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>