ماسک لوازم آرایشی و بهداشتی در بسته بندی زیست تخریب پذیر

شرکت کره جنوبی حق ثبت اختراع ایالات متحده را به شماره 11،000،456 B2 اعطا کرده است.

01.01.01

ثبت اختراع ایالات متحده به شماره 11،000،456 B2 (هیون تاک هان ، یون جی جانگ) ؛ GDK Cosmetics.Co. ، Ltd. ، اینچئون ، کره جنوبی ، روشی را برای استفاده از یک ورق ماسک به ثبت رساند که مستلزم برداشتن بخشی از کاغذ بسته بندی از کیت ماسک لوازم آرایشی بسته بندی شده در یک ماده بسته بندی زیست تخریب پذیر است. افزودن یک مایع آرایشی آبی در داخل کاغذ بسته بندی کیت ماسک لوازم آرایشی. مخلوط کردن ورق ماسک ، ترکیبات آرایشی و بهداشتی در یک روغن در ژل امولسیون سورفاکتانت و مایع آرایشی بهداشتی آبی اضافه شده. و بیرون آوردن ماسک از روی کاغذ بسته بندی و تماس با ماسک با پوست.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>