شستشوی دهان از روغن ضروری زیست فعال

جانسون و جانسون برای فرمولاسیون حاوی منتول ، تیمول ، اوکالیپتول و متیل سالیسیلات از حق ثبت اختراع اعطا کردند.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر05.27.21

شماره ثبت اختراع ایالات متحده 10،993،894 B2 (رابرت گامبوگی ، کارولین جی مورداس) ؛ Johnson & Johnson Consumer Inc. ، Skillman ، NJ ، ترکیبی را متشکل از حلال پلیول انتخاب کرده است که از گروه متشکل از آلکانهای پلی هیدر ، استرهای آلکانید پلی هیدریک ، پلی آلکن گلیکولها و مخلوط آنها انتخاب شده است. حلال الکل قندی از گروه متشکل از سوربیتول ، زایلیتول ، مانیتول ، مالتیتول ، اینوزیتول ، آلیتول ، آلتریول ، دالسیتول ، گالاکتیتول ، گلوکیتول ، هگزیتول ، ایدیتول ، پنتیتول ، ربیتیتول ، اریتریتول و مخلوط های آن انتخاب شده است. سورفاکتانت انتخاب شده از گروه متشکل از سورفاکتانت های آنیونی ، سورفاکتانت های غیر یونی ، سورفاکتانت های آمفوتریک و مخلوط آنها. اسید آلی که از گروهی متشکل از اسید بنزوئیک ، اسید سوربیک ، اسید سوکسینیک ، اسید سیتریک و مخلوط آن انتخاب شده است. یک یا چند روغن اساسی ضد میکروبی که از گروه متشکل از منتول ، تیمول ، اوکالیپتول ، متیل سالیسیلات و مخلوط آن انتخاب شده است. و آب. این ترکیب فاقد الکلهای مونوهیدریک C2-C4 و پلی اکسایرها است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>