سیلاب به اتحادیه Biotrade اخلاقی می پیوندد

اکنون سالهاست که سیلاب روشهای خوبی را در زمینه تأمین منابع مسئولیت پذیر اجرا می کند.

“هدف ما تأثیر مثبت و منصفانه بر روی هر یک از زنجیره های تأمین است. ما در حال کار بسیار نزدیک با تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه طبیعی خود هستیم و از آنها برای دستیابی به اهداف پایداری بیشتر حمایت می کنیم. “می گوید: بریژیت کلوس گونتیه ، معاون مدیر کل نوآوری در سیلاب.

این تعهد محکم به تأمین مسئولیت ، طبیعتاً یکی از پنج ستون استراتژیک سیاست CSR جهانی شرکت است ، همانطور که در برنامه مراقبت فعال آن شرح داده شده است.

سیلاب می خواهد با توجه به ارزش استقلال خود ، استراتژی مشترکی را که شامل شرکا و ذینفعان مختلف است ، هدایت کند. هدف برجسته سازی پیشرفت عینی در نشانگرهای اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی مربوط به زنجیره های تأمین است. با توجه به این ، شرکت همراه با بهبود مستمر و رویکرد پایداری خود ، شرکت به عنوان یک عضو رسمی به اتحادیه Biotrade اخلاقی (UEBT) پیوسته است و قصد دارد تعهدات خود را از طریق مشارکت های دیگر بیشتر تقویت کند.

UEBT یک انجمن غیرانتفاعی است که منابع را با احترام تبلیغ می کند. این روش برای احیای طبیعت و تأمین آینده بهتر مردم از طریق تهیه اخلاقی مواد تشکیل دهنده از تنوع زیستی کار می کند. هدف آن کمک به جهانی است که در آن همه مردم و تنوع زیستی رشد می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>