رئیس و من – HAPPI

مک کینزی می گوید این رابطه نقشی اساسی در رضایت شغلی دارد.

تام برانا ، مدیر تحریریه03.20.21

همه گیری سختی هایی را در هر سطح از شرکت ایجاد کرده است. برای برخی ، کار از خانه آسمان روی زمین است. از این گذشته ، وقتی دفتر وجود ندارد ، سیاست های دفتری تقریباً وجود ندارند! با این حال ، به گفته مک کینزی ، wبا توجه به خوشبختی کارمندان ، روسا و سرپرستان نقشی بزرگتر از آنچه حدس می زنند بازی می کنند.

روابط با مدیریت مهمترین عامل در رضایت شغلی کارکنان است که به نوبه خود دومین عامل مهم در رفاه عمومی کارکنان است. به گفته مک کینزی

، فقط سلامت روان برای رضایت کلی از زندگی مهمتر است. متاسفانه تحقیق کنید همچنین نشان می دهد که اکثر مردم مدیران خود را بسیار ایده آل می دانند. به عنوان مثال ، در یک نظر سنجی اخیر ، 75٪ از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که بیشترین استرس در کار آنها رئیس فوری آنها است. و کسانی که روابط بسیار بد و کاملاً بدی را با مدیریت توصیف می کنند ، رضایت شغلی نسبت به افرادی که روابط بسیار خوب و کاملاً خوبی داشتند ، بسیار کمتر بود.

رهبران ارشد می توانند با بیان صحیح موارد مثبت تا حد زیادی رضایت شغلی ، از جمله آموزش مدیران در مورد نقش اصلی آنها و تعبیه کیفیت روابط در محل کار در توسعه مدیر و ارزیابی عملکرد ، یک گام در ارزش سهامداران و ارزش اجتماعی ایجاد کنند. به گفته مک کینزی ، آنها همچنین می توانند با در آغوش گرفتن رهبری بنده و نزدیک شدن به همه افراد سازمان خود با مهربانی و کنجکاوی ، به عنوان عامل تغییر مهم عمل کنند. تمام موارد مهمی که باید هنگام بازگشت کارمندان به دفتر در نظر بگیرید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>