تقاضا برای نظافت کارکنان افزایش می یابد

شرکت ها کارگران را به میزهای خود فرا می خوانند.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر05.05.21

با بازگشت مردم در سراسر ایالات متحده به محل کار و دفاتر حضوری و بازگشایی فروشگاه ها و مشاغل دیگر ، نیاز به حفظ یک محیط تمیز باعث ایجاد موج های شغلی می شود. PeopleReady ، سرویس استقرار کارگران ، می گوید بیش از 160،000 شغل مربوط به تمیز نگه داشتن محل کار فقط در ماه گذشته در سراسر ایالات متحده ارسال شده است.

تجزیه و تحلیل این شرکت نشان داد که برخی از شغل های سریع در ارتباط با بازگشایی دفاتر و فروشگاه ها شامل شغل های خدمه نظافت است که در 30 روز گذشته 364 درصد افزایش داشته است. مشاغل مرتبط با خانه داری برای فضاهای خرده فروشی ، که 300٪ افزایش یافته است. مشاغل دستیار حضانت که 200٪ افزایش یافته است. و مشاغل نظافت ساختمان ، سرایدار و نظافت عمومی 80٪ جهش داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>