تغییرات مدیریت زنجیره تامین در Estée Lauder

مدیران کلیدی را به تیم مدیریت زنجیره تأمین خود اضافه می کند.

تام برانا ، مدیر تحریریه01.04.30

همه گیری نشان داد که ارتباطات ضعیفی در زنجیره تأمین هر شرکت وجود دارد. شرکت های Estée Lauder در حال اصلاح سیستم مدیریت زنجیره تأمین خود با دو استخدام کلیدی است. لوران میاله به عنوان معاون ارشد زنجیره تأمین جهانی منصوب شد. او به راج ناكوم ، معاون ارشد رئیس جمهور ، زنجیره تأمین برند جهانی و برنامه ریزی گزارش می دهد. گزارش به جان دمزی. میاله سرپرست زنجیره تامین سبد برند Demsey خواهد بود. میاله اخیراً به عنوان مدیر ارشد زنجیره تامین Huda Beauty خدمت کرده و چندین نقش را در Shiseido Americas داشته است.

این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت كه ELC روبرتو كنواری را به عنوان معاون اجرایی زنجیره تامین جهانی معرفی كرد. Canevari جانشین Gregory F. Polcer می شود که ژوئیه امسال بازنشسته خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>