تاریخ جلسه سالیانه HCPA را ذخیره کنید: XPAND2021

پس از یک سال بدون رویدادهای حضوری ، HCPA آماده بازگشت است و XPAND2021 یکی از اولین فرصت ها برای ارتباط با همکاران صنعت برای چهار روز جلسات حضوری با گزینه های حضور مجازی است.

XPAND2021 بینش و به روزرسانی از کل زنجیره تامین را ارائه می دهد ، فرصت هایی را برای ایجاد روابط مفید ، بحث در مورد روندهای نوظهور و حل چالش های صنعت در Marriott Harbour Beach Resort & Spa در Fort Lauderdale ، فلوریدا فراهم می کند.

فعالیت های پیش از کنفرانس از یکشنبه 6 دسامبر آغاز می شود. این کنفرانس دوشنبه 7 دسامبر تا چهارشنبه 9 دسامبر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>