برای آئین نامه های بیشتر ، صنعت زیبایی چین را مهار می کند

تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در حال آماده سازی برای ایجاد یک سری قوانین هستند که امروز در چین به اجرا درآمد. اداره ملی تولیدات پزشکی (NMPA) “استانداردهای ارزیابی ادعای اثربخشی لوازم آرایشی” ، “رهنمودهای فنی ارزیابی ایمنی لوازم آرایشی” و “قوانین و کاتالوگ طبقه بندی لوازم آرایشی” و همچنین مقررات مربوط به مدیریت پرونده های ثبت و اطلاع رسانی برای محصولات آرایشی و بهداشتی مواد آرایشی و بهداشتی. همه برای هدایت اجرای قوانین نظارت و نظارت بر محصولات آرایشی (CSAR) طراحی شده اند.

طبق گفته Happi خبرنگار آلی دای ، ثبت محصولات ثبت شده در سیستم NMPA به دلیل الزامات جدید بسیار شدیدتر برای ثبت و اطلاع رسانی محصولات ، اولویت اصلی بسیاری از بازیکنان در حال حاضر است.

موجودی مواد آرایشی موجود در چین (IECIC) ، سه لیست جدید اضافه می کند: بیشترین استفاده تاریخی از محصولات شستشو (٪) ، بیشترین استفاده تاریخی از محصولات مرطوب کننده (٪) و اظهارات در مورد بررسی ایمنی مواد (محدود / قبلاً) ممنوع / اصلاح شده به عنوان ممنوع) ، به عنوان شواهد و مرجع ارزیابی ایمنی استفاده شود ، طبق NMPA.

علاوه بر این ، تنظیم كنندگان علامت گذاری شده به سه ماده پایه شاهدانه علامت گذاری شده اند “به عنوان ممنوع اصلاح می شود.”

دای خاطرنشان كرد: “كاربردهای آرایشی آنها می تواند فعلاً ادامه داشته باشد و تصمیم نهایی بعدا گرفته خواهد شد – این مبهم است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>